در نبودپدر
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

        ای صبا گربگذری برآسمان گنبدان          بوسه زن برخاک آن وادی ومشکین کن بدن

       ای سپیده گربگذری برسرای کاروان         سرمه کش برجای آن جاویدوتسکین کن دوعین

       ای دمیده گر بگذری بر آن قبرجاودان         دست زن برسنگ آن وجمله قرآن را بخوان

       ای طلوع گربگذری دوسال اندی رادوان          دورتسلسل می رودنی فراموش این فغان

       درنبودت ای پدرچندی است تنها شدیم              بی وفای وبیصدای توراهی صحراشدیم 

چندصباحی است آمدست رضاواحسان پیش تو           دستشان گیرمسندی ده درسرای آغوش تو