صبا در انتظار تو به صبحی تیره می سازم اگرخاموش شد خورشید به شمعی نیز می سازم  مرا در آتش هجرش چو نی در شعله سوزاندند    به پاس سادگی هایش دو بیتی تازه می سازم..